Jakost

Kategorie nebo hodnosti používané k odlišení položek, které mají stejné funkční využití (např. "Kladivo"), ale nesdílejí stejné požadavky na kvalitu (např. Různé kladivá mohou potřebovat odolat různým silám).

Základní pravidla. Seznam přijatelných a nepřijatelných chování přijatých projektovým týmem pro zlepšení pracovních vztahů, efektivnosti a komunikace.


Grade

A category or rank used to distinguish items that have the same functional use (e.g., “hammer”), but do not share the same requirements for quality (e.g., different hammers may need to withstand different amounts of force).

Ground Rules [Tool]. A list of acceptable and unacceptable behaviors adopted by a project team to improve working relationships, effectiveness, and communication.

Použito v metodice