LS

Datum pozdního začátku

V metodě kritické cesty je nejaktuálnější možný časový bod, který může zahájit rozvrhová činnost na základě plánované síťové logiky, data dokončení projektu a veškerých omezení přiřazených programovým aktivitám, aniž by došlo k narušení časového plánu nebo ke zpoždění dokončení projektu. Pozdější zahajovací data jsou určeny při výpočtu zpětné propustnosti plánovací sítě projektu.


LS

Late Start Date

In the critical path method, the latest possible point in time that a schedule activity may begin based upon the schedule network logic, the project completion date, and any constraints assigned to the schedule activities without violating a schedule constraint or delaying the project completion date. The late start dates are determined during the backward pass calculation of the project schedule network.

Použito v metodice