Náklady

Peněžní hodnota nebo cena projektové činnosti nebo složky, která zahrnuje peněžní hodnotu zdrojů potřebných k provedení a dokončení činnosti nebo k vytvoření komponenty. Specifické náklady mohou být tvořeny kombinací nákladových složek, včetně přímých hodin práce, dalších přímých nákladů, nepřímých hodin práce, dalších nepřímých nákladů a zakoupené ceny. (V metodice správy příjmových hodnot však v některých případech může být pojem náklady představovat pouze pracovní dobu bez přepočtu na peněžní hodnotu.)


Cost

The monetary value or price of a project activity* or component that includes the monetary worth of the resources required to perform and complete the activity or component, or to produce the component. A specific cost can be composed of a combination of cost components including direct labor hours, other direct costs, indirect labor hours, other indirect costs, and purchased price. (However, in the earned value management methodology, in some instances, the term cost can represent only labor hours without conversion to monetary worth.)

Použito v metodice