Oblast znalostí, projektový management

Rovněž popisuje životní cyklus projektu a jeho související procesy, stejně jako životní cyklus projektu. PMBOK, jak je popsáno v příručce, rozpoznává 47 procesů, které spadají do pěti základních skupin procesů a deset oblastí znalostí, které jsou většinou typické pro většinu projektů.


Knowledge Area, Project Management

It also describes the project management life cycle and its related processes, as well as the project life cycle. PMBOK as described in the Guide recognizes 47 processes that fall into five basic process groups and ten knowledge areas that are typical of most projects, most of the time.

Použito v metodice