Odborný posudek

Posouzení založené na odborných znalostech v aplikační oblasti, oblasti znalostí, disciplíně, průmyslu apod., které jsou vhodné pro prováděnou činnost.

Tato odbornost může být poskytnuta jakoukoli skupinou nebo osobou se specializovaným vzděláním, znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi nebo výcvikem a je k dispozici z mnoha zdrojů, včetně: dalších jednotek v rámci organizace; konzultanti; zúčastněných stran, včetně zákazníků; odborné a technické sdružení; a průmyslových skupin.


Expert Judgment

Judgment provided based upon expertise in an application area, knowledge area, discipline, industry, etc. as appropriate for the activity being performed.

Such expertise may be provided by any group or person with specialized education, knowledge, skill, experience, or training, and is available from many sources, including: other units within the performing organization; consultants; stakeholders, including customers; professional and technical associations; and industry groups.

Použito v metodice