Ohrožení

Stav nebo situace nepříznivá pro projekt, negativní soubor okolností, negativní soubor událostí, riziko, které bude mít negativní dopad na cíl projektu, pokud k němu dojde, nebo možnost negativních změn. Kontrast s příležitostí.


Threat

A condition or situation unfavorable to the project, a negative set of circumstances, a negative set of events, a risk that will have a negative impact on a project objective if it occurs, or a possibility for negative changes. Contrast with opportunity.

Použito v metodice