Omezení

Stav, kvalita nebo pocit, že jsou omezeny na daný způsob jednání nebo nečinnosti. Aplikovatelné omezení nebo omezení, které jsou buď interní nebo mimo projekt, které ovlivní výkon projektu nebo procesu.

Například omezení časového rozvrhu je jakékoli omezení nebo omezení uložené v plánu projektu, které ovlivňují, kdy lze naplánovat plánovanou činnost a je obvykle ve formě pevně stanovených dat. Omezením nákladů je jakékoli omezení nebo omezení, které jsou v rozpočtu projektu, jako jsou finanční prostředky dostupné v průběhu času.

Omezením zdrojů projektu je jakékoliv omezení nebo omezení týkající se využívání zdrojů, jako jsou například zdroje a disciplíny, které jsou k dispozici a množství daného zdroje k dispozici během stanoveného časového rámce.


Constraint

The state, quality, or sense of being restricted to a given course of action or inaction. An applicable restriction or limitation, either internal or external to the project, that will affect the performance of the project or a process.

For example, a schedule constraint is any limitation or restraint placed on the project schedule that affects when a schedule activity can be scheduled and is usually in the form of fixed imposed dates. A cost constraint is any limitation or restraint placed on the project budget such as funds available over time.

A project resource constraint is any limitation or restraint placed on resource usage, such as what resource skills or disciplines are available and the amount of a given resource available during a specified time frame.

Použito v metodice