Parametrické odhady

Technika odhadu, která používá statistický vztah mezi historickými daty a jinými proměnnými (např. čtverec ve výstavbě, řádky kódu při vývoji softwaru), vypočítá odhad aktivitních parametrů, jako je rozsah, cena, rozpočet a trvání.

Tato technika může produkovat vyšší úrovně přesnosti v závislosti na sofistikovanosti a základních datech zabudovaných do modelu. Příkladem parametru ceny se vynásobí plánované množství práce, která má být provedena historickými náklady na jednotku, aby se získaly odhadované náklady.


Parametric Estimating

An estimating technique that uses a statistical relationship between historical data and other variables (e.g., square footage in construction, lines of code in software development) to calculate an estimate for activity parameters, such as scope, cost, budget, and duration.

This technique can produce higher levels of accuracy depending upon the sophistication and the underlying data built into the model. An example for the cost parameter is multiplying the planned quantity of work to be performed by the historical cost per unit to obtain the estimated cost.

Použito v metodice