PC or PCT

Procento dokončeno

Odhad, vyjádřený jako procento, částky práce, která byla dokončena na základě činnosti nebo součásti struktury členění práce.


PC or PCT

Percent Complete

An estimate, expressed as a percent, of the amount of work that has been completed on an activity or a work breakdown structure component.

Použito v metodice