Podnikové environmentální faktory

Některé nebo všechny externí faktory životního prostředí a interní organizační environmentální faktory, které obklopují nebo ovlivňují úspěch projektu. Tyto faktory pocházejí od všech nebo všech podniků zapojených do projektu a zahrnují organizační kulturu a strukturu, infrastrukturu, stávající zdroje, komerční databáze, tržní podmínky a software pro řízení projektů.


Enterprise Environmental Factors

Any or all external environmental factors and internal organizational environmental factors that surround or influence the project’s success. These factors are from any or all of the enterprises involved in the project, and include organizational culture and structure, infrastructure, existing resources, commercial databases, market conditions, and project management software.

Použito v metodice