Přednostní vztah

Termín používaný v metodě přednostního diagramu pro logický vztah. V současném použití jsou však přednostní vztah, logický vztah a závislost široce používány zaměnitelně, bez ohledu na použitou metodu diagramů.


Precedence Relationship

The term used in the precedence diagramming method for a logical relationship. In current usage, however, precedence relationship, logical relationship, and dependency are widely used interchangeably, regardless of the diagramming method used.

Použito v metodice