Předpoklady

Předpoklady jsou faktory, které jsou pro účely plánování považovány za pravdivé, skutečné nebo jisté bez důkazu nebo předvedení. Předpoklady ovlivňují všechny aspekty plánování projektů a jsou součástí postupného zpracování projektu.

Projektové týmy často identifikují, dokumentují a ověřují předpoklady jako součást svého plánování. Předpoklady obecně představují určitý stupeň rizika.


Assumptions

Assumptions are factors that, for planning purposes, are considered to be true, real, or certain without proof or demonstration. Assumptions affect all aspects of project planning, and are part of the progressive elaboration of the project.

Project teams frequently identify, document, and validate assumptions as part of their planning process. Assumptions generally involve a degree of risk.

Použito v metodice