Řízení kvality projektu

Řízení jakosti je proces, který zajišťuje, že veškeré projektové činnosti nezbytné pro návrh, plánování a realizaci projektu jsou účinné vzhledem k účelu cíle a jeho výkonu


Project Quality Management

Quality management is the process for ensuring that all project activities necessary to design, plan and implement a project are effective and efficient with respect to the purpose of the objective and its performance.

Použito v metodice