Roklad

Technika plánování, která rozděluje rozsah projektu a výstupy projektu na menší, zvládnutelnější komponenty, dokud nebude projektová práce spojená s realizací rozsahu projektu a poskytováním výstupů definována dostatečně podrobně, aby podpořila provádění, sledování a kontrolu práce.


Decomposition

A planning technique that subdivides the project scope and project deliverables into smaller, more manageable components, until the project work associated with accomplishing the project scope and providing the deliverables is defined in sufficient detail to support executing, monitoring, and controlling the work.

Použito v metodice