Rozvrh vývoje

Proces analýzy časových úseků činnosti, časové rozvržení činností, požadavky na zdroje a časové omezení pro vytvoření plánu projektu.


Schedule Development

The process of analyzing schedule activity sequences, schedule activity durations, resource requirements, and schedule constraints to create the project schedule.

Použito v metodice