Sloupcový graf

Grafické zobrazení informací týkajících se plánu. V typickém sloupcovém grafu jsou na levé straně uvedeny seznamy aktivit nebo strukturních komponentů, data jsou zobrazena nahoře a trvání aktivit se zobrazuje jako vodorovné sloupce umístěné na daném datu. Také nazýván graf Ganttův.


Bar Chart

A graphic display of schedule-related information. In the typical bar chart, schedule activities or work breakdown structure components are listed down the left side of the chart, dates are shown across the top, and activity durations are shown as date-placed horizontal bars. Also called a Gantt chart.

Použito v metodice