Slovník struktury práce

Dokument, který popisuje jednotlivé komponenty ve struktuře práce (WBS). Pro každou komponentu WBS obsahuje slovník WBS stručnou definici rozsahu nebo popisu práce, definovaných výstupů, seznam souvisejících činností a seznam mezních hodnot.

Další informace mohou zahrnovat: odpovědnou organizaci, počáteční a konečné datum, požadované zdroje, odhad nákladů, číslo poplatku, informace o zakázce, požadavky na kvalitu a technické odkazy, aby se usnadnil výkon díla.


Work Breakdown Structure Dictionary

A document that describes each component in the work breakdown structure (WBS). For each WBS component, the WBS dictionary includes a brief definition of the scope or statement of work, defined deliverable(s), a list of associated activities, and a list of milestones.

Other information may include: responsible organization, start and end dates, resources required, an estimate of cost, charge number, contract information, quality requirements, and technical references to facilitate performance of the work.

Použito v metodice