Smlouva o náhradě nákladů

Typ smlouvy zahrnující platbu (úhradu) kupujícím prodávajícímu za skutečné náklady prodejce plus poplatek, který typicky představuje prodávajícího zisk. Náklady jsou obvykle klasifikovány jako přímé náklady nebo nepřímé náklady.

Přímé náklady jsou výdaje vynaložené výlučně pro projekt, jako jsou mzdy pracovníků na plný úvazek. Nepřímé náklady, které se také nazývají režijní a všeobecné a administrativní náklady, jsou náklady přidělené na projekt výkonnou organizací jako náklady na podnikání, jako jsou mzdy vedení nepřímo zapojené do projektu a náklady na elektrické služby pro kancelář.

Nepřímé náklady se obvykle počítají jako procento přímých nákladů. Smlouvy s návrhem na úhradu nákladů často obsahují klauzule o motivaci, jestliže prodávající obdrží od kupujícího pobídku nebo bonusovou platbu, jestliže prodávající splňuje nebo překračuje vybrané cíle projektu, jako jsou cíle plánu nebo celkové náklady.


Cost-Reimbursable Contract

A type of contract involving payment (reimbursement) by the buyer to the seller for the seller’s actual costs, plus a fee typically representing seller’s profit. Costs are usually classified as direct costs or indirect costs. Direct costs are costs incurred for the exclusive benefit of the project, such as salaries of full-time project staff.

Indirect costs, also called overhead and general and administrative cost, are costs allocated to the project by the performing organization as a cost of doing business, such as salaries of management indirectly involved in the project, and cost of electric utilities for the office. Indirect costs are usually calculated as a percentage of direct costs.

Cost-reimbursable contracts often include incentive clauses where, if the seller meets or exceeds selected project objectives, such as schedule targets or total cost, then the seller receives from the buyer an incentive or bonus payment.

Použito v metodice