Struktura

Create WBS

Proces rozdělování hlavních projektových výstupů a projektových prací do menších, zvládnutelnějších komponent. Kritéria standardy, pravidla nebo testy, na nichž může být založen rozsudek nebo rozhodnutí nebo kterým lze hodnotit produkt, službu, výsledek nebo proces.


Work Breakdown Structure

Create WBS

The process of subdividing the major project deliverables and project work into smaller, more manageable components. Criteria.Standards, rules, or tests on which a judgment or decision can be based, or by which a product, service, result, or process can be evaluated.

Použito v metodice