Systém autorizace práce

Podsystém celého systému řízení projektů. Jedná se o sbírku formálních dokumentovaných postupů, které definují způsob, jakým bude projektová práce schválena (zavázána), aby zajistila, že práce bude prováděna určenou organizací ve správný čas a ve správném pořadí. Zahrnuje kroky, dokumenty, systém sledování a definované úrovně schválení potřebné k vydání oprávnění k práci.


Work Authorization System

A subsystem of the overall project management system. It is a collection of formal documented procedures that defines how project work will be authorized (committed) to ensure that the work is done by the identified organization, at the right time, and in the proper sequence. It includes the steps, documents, tracking system, and defined approval levels needed to issue work authorizations.

Použito v metodice