Systém řízení projektů

Agregace procesů, nástrojů, technik, metodik, zdrojů a postupů pro řízení projektu. Systém je dokumentován v plánu řízení projektu a jeho obsah se bude lišit v závislosti na oblasti aplikace, organizačním vlivu, složitosti projektu a dostupnosti stávajících systémů.

Systém řízení projektů, který může být formální nebo neformální, pomáhá projektovému manažerovi efektivně řídit projekt k jeho dokončení. Systém řízení projektů je soubor procesů a souvisejících monitorovacích a kontrolních funkcí, které jsou konsolidovány a sloučeny do funkčního, sjednoceného celku.


Project Management System

The aggregation of the processes, tools, techniques, methodologies, resources, and procedures to manage a project. The system is documented in the project management plan and its content will vary depending upon the application area, organizational influence, complexity of the project, and the availability of existing systems.

A project management system, which can be formal or informal, aids a project manager in effectively guiding a project to completion. A project management system is a set of processes and the related monitoring and control functions that are consolidated and combined into a functioning, unified whole.

Použito v metodice