Systém řízení změn

Sbírka formálních dokumentovaných postupů, které definují, jak budou výstupy projektu a dokumentace kontrolovány, změněny a schváleny. Ve většině aplikačních oblastí je systém řízení změn podmnožinou systému pro správu konfigurace.


Change Control System

A collection of formal documented procedures that define how project deliverables and documentation will be controlled, changed, and approved. In most application areas the change control system is a subset of the configuration management system.

Použito v metodice