Tvrzení

Žádost, požadavek nebo uplatnění práv prodávajícím vůči kupujícímu nebo naopak za úplatu, odškodnění nebo platbu za podmínek právně závazné smlouvy, jako například za spornou změnu.


Claim

A request, demand, or assertion of rights by a seller against a buyer, or vice versa, for consideration, compensation, or payment under the terms of a legally binding contract, such as for a disputed change.

Použito v metodice