Vliv schématu

Grafické znázornění situací, které ukazují příčinné vlivy, časové uspořádání událostí a další vztahy mezi proměnnými a výsledky.


Influence Diagram

Graphical representation of situations showing causal influences, time ordering of events, and other relationships among variables and outcomes.

Použito v metodice