Vyrovnání

V řízení projektů je vymezování zdrojů definováno příručkou Knowledge Management Body pro řízení projektů (PMBOK Guide) jako "Technika, ve které jsou počáteční a konečné data upraveny na základě omezení zdrojů s cílem vyvážit poptávku po zdrojích s dostupným zdrojem . "


Leveling

In project management, resource leveling is defined by A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) as "A technique in which start and finish dates are adjusted based on resource constraints with the goal of balancing demand for resources with the available supply."

Použito v metodice