Vyrovnávání zdrojů

Každá forma plánovací analýzy sítě, v níž jsou rozhodování o plánování (počáteční a konečná data) ovlivněna omezeními zdrojů (např. Omezená dostupnost zdrojů nebo obtížně spravovatelné změny v dostupnosti zdrojů).


Resource Leveling

Any form of schedule network analysis in which scheduling decisions (start and finish dates) are driven by resource constraints (e.g., limited resource availability or difficult-to-manage changes in resource availability levels).

Použito v metodice