Zahajovací procesy

Tyto procesy byly prováděny s cílem povolit a definovat rozsah nové fáze nebo projektu nebo, které mohou vést k pokračování zastavené práce na projektu. Velké množství iniciačních procesů se typicky provádí mimo rozsah kontroly organizace prostřednictvím organizačních, programových nebo portfoliových procesů a tyto procesy poskytují vstup do skupiny iniciačních procesů projektu.


Initiating Processes

Those processes performed to authorize and define the scope of a new phase or project or that can result in the continuation of halted project work. A large number of the initiating processes are typically done outside the project’s scope of control by the organization, program, or portfolio processes and those processes provide input to the project’s initiating processes group.

Použito v metodice