Závislost

Logický vztah je interpoziční vztah, ve kterém je výrok spojen s jiným, v úvahách jako předpoklad k závěru nebo předchůdce k následkům.


Dependency

A logical relationship is an interpolation relationship in which the statement is associated with another, in consideration as a prerequisite to the conclusion or the predecessor to the consequences.

Použito v metodice