Změnit požadavek

Požadavky na rozšíření nebo zmenšení rozsahu projektu, úpravu zásad, procesů, plánů nebo postupů, úprav nákladů nebo rozpočtů nebo revize plánů.

Žádosti o změnu mohou být přímé nebo nepřímé, externě nebo interně iniciované a zákonně nebo smluvně pověřeny nebo nepovinné. Provádějí se pouze formálně zdokumentované požadované změny a jsou implementovány pouze schválené žádosti o změnu.


Change Request

Requests to expand or reduce the project scope, modify policies, processes, plans, or procedures, modify costs or budgets, or revise schedules.

Requests for a change can be direct or indirect, externally or internally initiated, and legally or contractually mandated or optional. Only formally documented requested changes are processed and only approved change requests are implemented.

Použito v metodice