Doporučení následných akcí

Doporučená opatření vztahující se k nedokončené práci, trvajícím otevřeným bodům nebo rizikům a jakákoliv další opatření potřebná k posunutí produktu do jeho další fáze. Jsou shrnuty a obsaženy ve Zprávě o Ukončení Etapy (kvůli případnému předání) a ve Zprávě o Ukončení Projektu.


Follow-on action recommendations

Recommended actions related to unfinished work, ongoing issues and risks, and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarized and included in the End Stage Report (for phased handover) and End Project Report.

Použito v metodice