Harmonogram

Grafické znázornění plánu (například Ganttovým diagramem), popisující posloupnost úkolů, společně s přidělením zdrojů, které dohromady tvoří plán. V rámci PRINCE2 by měly být projektové aktivity dokumentovány v harmonogramech spojených s Projektovým Plánem, Plánem Etapy nebo Týmovým Plánem.

Činnosti přiřazené na základě každodenního řízení mohou být dokumentovány v relevantních přehledech (tj. Registru Rizik, Deníku Projektového Manažera, Registru Otevřených Bodů a Registru Kvality), pokud nevyžadují významnou aktivitu.


Schedule

Graphical representation of a plan (for example in a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should only be documented in the schedules associated with a Project Plan, Stage Plan or Team Plan.

Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. Risk Register, Daily Log, Issue Register, Quality Register) if they do not require significant activity.

Použito v metodice