Ohodnocení rizika

Proces ujasnění si dopadu identifikovaných hrozeb nebo příležitostí na určitou činnost a to souhrnně za všechny hrozby a příležitosti vztažené k danému riziku.


Risk Evaluation

The process of understanding the net effect of the identified threats and opportunities on an activity when aggregated together.

Použito v metodice