Omezení

Restrikce nebo limity, kterými je projekt ohraničen.


Constraints

The restrictions or limitations that the project is bound by.

Použito v metodice