Plán

Závislosti

Vztahy mezi produkty nebo činnostmi. Například u Produktu C nemůže být zahájen vývoj, dokud Produkty A a B nebudou dodělány. Závislosti mohou být interní nebo externí.

Interní závislosti jsou ty, které má pod kontrolou Projektový Manažer. Externí závislosti jsou mimo kontrolu Projektového Manažera – například dodávka produktu požadovaného na jiném projektu.


Dependencies

Plan

The relationship between products or activities. For example, the development of Product C cannot start until Products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external.

Internal dependencies are those under the control of the Project Manager. External dependencies are those outside the control of the Project Manager – for example, the delivery of a product required by this project from another project.

Použito v metodice