Přínos

Měřitelné zlepšení plynoucí z výstupu, zlepšení, které jedna nebo více zainteresovaných stran vnímá jako výhodu.


Benefit

The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders.

Použito v metodice