Produkt

Jakékoli vstupy nebo výstupy projektu, hmotné nebo nehmotné, které lze dopředu popsat, vytvořit a vyzkoušet. PRINCE2 rozlišuje mezi manažerskými produkty (vytvořenými jako součást procesů řízení či kvality projektu) a odbornými produkty (produkty tvořící konečný výstup).


Product

An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested. PRINCE2 has two types of products – management products and specialist products.

Použito v metodice