Strategie

Přístup nebo linie navržená k dosažení dlouhodobého cíle. Strategie mohou existovat na různých úrovních – na úrovni podniku, programu nebo projektu. Na projektové úrovni definuje PRINCE2 čtyři strategie, a to Strategii Řízení Komunikace, Strategie Řízení Konfigurace, Strategie Řízení Kvality a Strategie Řízení Rizik.


Strategy

An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels – at the corporate, programme and project level. At the project level, PRINCE2 defines four strategies: Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy.

Použito v metodice