Tolerance

Povolená (kladná či záporná) odchylka od odhadu časové a finanční náročnosti projektu, aniž by bylo nutno tuto odchylku hlásit na vyšší úroveň řízení. Pro čas a náklady by měly být stanoveny samostatné tolerance. Rovněž mohou být definovány tolerance pro kvalitu, rozsah, přínosy projektu a rizika. Tolerance jsou aplikovány na úrovni projektu, etapy a týmu.


Tolerance

The permissible deviation above and below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels.

Použito v metodice