Vodopádové metody

Metoda vodopádu popisuje vývojový přístup, který je lineární a postupný. Každá fáze vývoje má svůj jasný cíl vývoje. Jakmile je jedna fáze vývoje ukončena, vývoj postupuje další fází a k předchozím fázím se již nevrací. Odtud pramení analogie s vodou padající ze skály, která se již také nemůže vrátit.


Waterfall Methods

A waterfall method describes a development approach that is linear and sequential with distinct goals for each phase of development. Once a phase of development is completed, the development proceeds to the next phase and earlier phases are not revisited (hence the analogy that water flowing down a mountain cannot go back).

Použito v metodice