Závěrečné zhodnocení etapy

Revize Zprávy o Ukončení Etapy Projektovým Výborem a Projektovým Manažerem za účelem rozhodnutí, zda schválit další Plán Etapy. V závislosti na velikosti a závažnosti projektu se může jednat o formální či neformální kontrolu. Souhlas s pokračováním musí být zdokumentován jako formální záznam.


End stage assessment

The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan. According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceed should be documented as a formal record.

Použito v metodice