Změnová komise

Osoba nebo skupina, na kterou může Projektový Výbor delegovat odpovědnosti za zvážení Změnových Požadavků. Změnová Komise může disponovat rozpočtem a může schvalovat změny v rámci tohoto rozpočtu.


Change Authority

A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off- specifications. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget.

Použito v metodice