Zodpovědný vlastník projektu

Zodpovědný Vlastník Projektu je termín používaný vládou Velké Británie pro osobu zodpovědnou za zajištění, že projekt nebo program naplňuje své cíle a dodává plánované přínosy.

Měl by být vlastníkem celkové obchodní změny, kterou projekt podporuje. Zodpovědný Vlastník Projektu by měl zajistit, že prováděná změna si udrží obchodní cíl, má jasně stanovené pravomoci a že kontext, včetně rizik, je aktivně řízen. Tato osoba musí být zkušená a musí přijmout osobní zodpovědnost za úspěšné dodání projektu. Měl by být považován za vlastníka projektu v rámci celé organizace.

Zodpovědný Vlastník Projektu jmenuje Sponzora projektu (nebo v některých případech může být sám zvolen Sponzorem projektu).


SRO

Senior Responsible Owner

The Senior Responsible Owner is a UK government term for the individual responsible for ensuring that a project or programme of change meets its objectives and delivers the projected benefits. They should be the owner of the overall business change that is being supported by the project.

The SRO should ensure that the change maintains its business focus, has clear authority and that the context, including risks, is actively managed. This individual must be senior and must take personal responsibility for successful delivery of the project.

They should be recognized as the owner throughout the organization. The SRO appoints the project’s Executive (or in some cases may elect to be the Executive).

Použito v metodice