Adaptivní plánování

Agilní metodologie snižují odpad tím, že snižují práci, která nepřináší přidanou hodnotu. Plánování projektu nepřidává přímo obchodní hodnotu. Plánování v jakékoliv fázi projektu Scrum by proto mělo být co nejúčinnější.

Plánování vpřed pro celý projekt je považováno za odpad, protože Agile projekty jsou náchylné k vysoké míře změn. Proto se plánování provádí Just In Time (JIT).


Adaptive planning

Agile methodologies reduce waste by cutting back on work that does not add value. Planning a project does not directly add business value. Therefore, planning at any stage of a Scrum project should be as efficient as possible.

Planning ahead for the whole project is considered waste, because Agile projects are prone to a high rate of change. Therefore, planning is done Just in Time (JIT).

Použito v metodice