Adaptivní řízení projektů

Adaptivní řízení projektů je strukturovaný, iterativní proces řízení, který se zaměřuje na méně plánované plánování, na rozdíl od metod Waterfall. To vytváří poměrně přizpůsobivé prostředí pro týmy, kde se zaměřují pouze na okamžité úkoly, dokončí je a pak se přesunou k dalším úkolům.

Pokud dojde k nějakým změnám v požadavcích, pak jsou začleněny do dalšího Sprint. To vám zajistí, abyste byli na cestě s rychle se měnícím tržním a technologickým scénářem, který vám umožní zákazníkům poskytnout co nejkratší čas.


Adaptive Project Management

Adaptive Project Management is a structured, iterative process of management which focuses on less up-front planning, unlike Waterfall methods. This creates a fairly adaptable environment for teams where they focus on only the immediate tasks at hand, complete them, and then move to the next tasks.

If there are any changes in requirements, then they are incorporated into the next Sprint. This ensures you to be on track with the quick changing market and technology scenario, enabling you to deliver the greatest value in the shortest time to your customers.

Použito v metodice