Cadence

Cadence je přístup k dosažení závazku a spolehlivosti se systémem. Je to míra rovnováhy a rytmického toku procesu. Sprinty pravidelného časového intervalu nebo trvání stanovují kadenci pro vývojové úsilí.


Cadence

Cadence is the approach to achieving commitment and reliability with a system. It is a measure of balance and the rhythmic flow of the process. Sprints of regular time interval or duration establish a cadence for a development effort.

Použito v metodice