Definice hotovo

Společné chápání očekávání, že software musí splňovat požadavky, aby byl uvolnitelný do výroby, s cílem zajistit transparentnost nad vytvořeným softwarem. Spravováno vývojovým týmem.


Definition of Done

A shared understanding of the expectations that software must live up to in order to be releasable into production, with a purpose of providing transparency over the software created. Managed by the Development Team.

Použito v metodice