Komplexní adaptivní systém

Množství entit řízených běžnými jednoduchými lokalizovanými pravidly, které vzájemně komunikují různými způsoby a dostávají neustálou zpětnou vazbu.


Complex Adaptive System

Numerous entities governed by common simple localized rules, which interact with each other in various ways and receive constant feedback.

Použito v metodice