Kontinuální zlepšení

U většiny tradičních projektů se získané poznatky sestavují na konci projektu, takže je lze aplikovat na budoucí projekty.

Využívání lekcí pro budoucí projekty však nepřidává přidanou hodnotu současnému projektu. Budoucí projekty nemusí být podobné minulým projektům. Agile proto usiluje o to, aby se během každého projektu průběžně učil a využil ponaučení v rámci současného projektu.

Několik nástrojů, technik, znalostních souborů a dovedností může neustále zlepšovat projekty Agile - např. retrospektivní schůzky, sdílení znalostí atd.


Continuous Improvement

On most traditional projects, lessons learned are compiled at the end of the project so they can be applied to future projects.

However, applying lessons to future projects does not add value to the current project. Future projects may not be similar to past projects. Therefore, Agile aims to continuously learn during each project and apply lessons learned within the current project.

Several tools, techniques, knowledge sets, and skills can continuously improve Agile projects - e.g. retrospective meetings, knowledge sharing etc.

Použito v metodice