MoSCoW

Technika používaná k kategorizaci významu různých atributů v produktu z hlediska zákazníka, aby vývojový tým mohl dbát na plnění každého požadavku. Toto učení je užitečné při definování "kritérií přijetí" produktu specifikací požadavků "musí mít, měl mít, mohl mít a nebude mít".


MoSCoW

A technique used to categorize the importance of different attributes in a product from Customer point of view to enable the development team to place importance on the delivery of each requirement. This teaching is useful in defining the 'Acceptance Criteria' of a product by specifying 'Must Have, Should Have, Could Have, and Won't Have' requirements.

Použito v metodice