Muda

Jedná se o japonský termín, který se používá k odkazu na jakoukoli nevyužitou činnost, která nemá žádnou hodnotu. Muda je důležitým faktorem v kanbanu. K podnikání musí organizace vyrábět zboží nebo poskytovat služby zákazníkovi, aby si koupil nebo zaplatil.

To vyžaduje proces a ten využívá zdroje. Faktor odpadu přichází do obrazu, když jsou zdroje zbytečně spotřebovávány. Kanbanův přístup zvyšuje povědomí o nehospodárné spotřebě zdrojů a pomáhá identifikovat odpad a nevyužité možnosti a příležitosti.


Muda

This is a Japanese term used to refer to any wasteful activity that has no value. Muda is an essential factor in Kanban. In order to run a business, an organization has to produce goods or provide services for the customer to buy or pay for. This requires a process, and this process makes use of resources.

The waste factor comes into the picture when resources are consumed unnecessarily. The Kanban approach increases awareness of wasteful resource consumption and helps identify waste and unexploited prospects and opportunities.

Použito v metodice